پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homo)

نام محصولتوضیحات
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552Rپلی پروپیلن HP 552R، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر C30Sپلی پروپیلن C30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر C30Gپلی پروپیلن C30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30Sپلی پروپیلن Z30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی-تزریقی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30Gپلی پروپیلن Z30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات با جداره نازک و کامپاندینگ و مستربچ می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 030پلی پروپیلن P-SIF-30 یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم و الیاف صنعتی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 060پلی پروپیلن P-SF-060 یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت  و فیلم  و ورق به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250پلی پروپیلن P-YI-250 یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری بالا می باشد که جهت تولید نخ خواب فرش، الیاف ظریف و CF و BCF به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510Lپلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و طناب و ورق به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550Jپلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شکل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که فرآیندپذیری مناسب به همراه خصوصیات مکانیکی خوب دارد. این گرید برای تولید فیلم هایی که قابلیت کشیده شدن به صورت نوار برای کاربردهای بافندگی را دارند، طراحی شده است.  این گرید برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب میباشد
پلی پروپیلن هموپلیمر X30Gپلی پروپیلن X30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر V30Sپلی پروپیلن V30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر X30Sپلی پروپیلن X30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر V30Gپلی پروپیلن V30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات با جداره نازک و کامپاندینگ و مستربچ می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XKپلی پروپیلن 1102XK یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و الیاف صنعتی و فرش به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XLپلی پروپیلن 1102XL یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 515MAپلی پروپیلن ZH515MA یک پلی پروپیلن هموپلیمر حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است که جهت اکستروژن فیلم های نازک مورد استفاده قرار می گیرد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 550Jپلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برای شکل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که فرآیندپذیری مناسب به همراه خصوصیات مکانیکی خوب دارد. این گرید برای تولید فیلم هایی که قابلیت کشیده شدن به صورت نوار برای کاربردهای بافندگی را دارند، طراحی شده است.  این گرید برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب میباشد
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510Lپلی پروپیلن HP510L یک پلی پروپیلن هموپلیمر اکستروژن گرید می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و طناب و ورق به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 525Jپلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که به جز آنتی اکسیدان عاری از دیگر افزودنی ها مانند اسلیپ و آنتی بلاک است. این گرید به دلیل شفافیت بالا جهت تولید فیلم های جهت یافته تک لایه و چند لایه و فیلم های متالایز مناسب است.
پلی پروپیلن هموپلیمر X30Fپلی پروپیلن X30F، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر 552Jپلی پروپیلن HP 552J، یک پلی پروپیلن هموپلیمر برای تولید نخ های پلی اتیلن و یکپارچه می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر 525Jپلی پروپیلن HP525J یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که به جز آنتی اکسیدان عاری از دیگر افزودنی ها مانند اسلیپ و آنتی بلاک است. این گرید به دلیل شفافیت بالا جهت تولید فیلم های جهت یافته تک لایه و چند لایه و فیلم های متالایز مناسب است.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500Pپلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات با جداره نازک و کامپاندینگ و مستربچ می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102Kپلی پروپیلن 1102K یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات ترموفرم به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102Lپلی پروپیلن 1102L یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید تسمه و مونوفیلامنت و قطعات تزریقی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 Mپلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد که مناسب تزریق قطعاتی مانند ظروف و قطعات خودرو می باشد.
پلی پروپیلن هموپلیمر T30Gپلی پروپیلن T30G یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد. این گرید به دلیل سفتی بالا که جهت تزریق قطعات خودرو، درپوش، ظروف کوچک و همچنین قطعات با سختی بالا به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 Sپلی پروپیلن T31SE یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت اکستروژن انواع ورق ترموفرم به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر T30Sپلی پروپیلن T30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت اکستروژن تسمه و مونوفیلامنت و ورق ترموفرم و الیاف صنعتی به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر 080پروپیلن P-SI-080 یک پلی پروپیلن هموپلیمر گرید تزریق می باشد که جهت تزریق قطعات با سختی بالا به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 Nپلی پروپیلن HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد .
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30پلی پروپیلن P-SIF-30، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 Hپلی پروپیلن ZH422H یک پلی پروپیلن هموپلیمر جهت تولید فیلمهای جهت یافته می باشد. این گرید به دلیل شفافیت بالا جهت تولید فیلم های جهت یافته تک لایه و چند لایه و فیلم های متالایز مناسب است.
پلی پروپیلن هموپلیمر F30Sپلی پروپیلن F30S یک پلی پروپیلن هموپلیمر می باشد که جهت تولید ریسمان به کار می رود.
پلی پروپیلن هموپلیمر C30J 
فارسی