ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE-TPE)

 

نام محصولتوضیحات
پلی اولفین الاستومر LC370پلی اولفین الاستومر  LC370 یک کوپلیمر اتیلن اوکتن است که به طی یک فرایند پلیمریزاسیون محلولی با استفاده از کاتالیست متالوسن تولید شده است. مهمترین کاربرد آن به عنوان بهبود دهنده مقاومت ضربه ای به ویژه در پلی اولفینها می باشد.
پلی اولفین الاستومر LC565پلی اولفین الاستومر  LC565 یک کوپلیمر اتیلن اوکتن است که به طی یک فرایند پلیمریزاسیون محلولی با استفاده از کاتالیست متالوسن تولید شده است. مهمترین کاربرد آن به عنوان بهبود دهنده مقاومت ضربه ای به ویژه در پلی اولفینها می باشد.
پلی اولفین الاستومر LC670پلی اولفین الاستومر  LC670 یک کوپلیمر اتیلن اوکتن است که به طی یک فرایند پلیمریزاسیون محلولی با استفاده از کاتالیست متالوسن تولید شده است. مهمترین کاربرد آن به عنوان بهبود دهنده مقاومت ضربه ای به ویژه در پلی اولفینها می باشد.
فارسی